Kamenná predajňa OC Max Nitra

CBD tablety

CBD tablety sú vôbec legálne ? a ktoré sú najlepšie ? Stále viac výrobcov uvádza na trh CBD produkty ktoré sú v rozpore s legislatívou SR

Legislatíva CBD 

CBD_tablety_legislativa_greendoctor
Ak sa na legislatívu pozrieme bližšie zistíme že CBD tablety ako aj rôzne iné CBD výrobky sú v rozpore s legislatívou SR . 

"Dňa 1. 5. 2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, v ktorej bude vyradený cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok, pretože táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovenská republika je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.
 

V nadväznosti na vyššie uvedené si dovoľujeme informovať, že ani v prípade, že CBD bude vyradený z tohto zoznamu psychotropných látok, nebude zatiaľ možné jeho použitie v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm#) so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách (ďalej len "nariadenie (EÚ) 2015/2283").

 

Podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2015/2283 Európska komisia do 31. 12. 2017 zriadi a aktualizuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trhu v rámci EÚ (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2470 z 20.decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2015/2283 v platnom znení). Na trhu v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu ako také alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. V únijnom zozname nových potravín nie je v súčasnosti uvedený cannabidiol (CBD) ako povolená nová potravina v EÚ.

Európska komisia obdržala cez elektronický systém, ktorý slúži na podávanie žiadostí o povolenie nových potravín alebo tradičných potravín z tretích krajín (dostupný na webovej stránke EK – DG-SANTE https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food_en v časti “FOOD” pod odkazom “e-submission”) aj viacero žiadostí týkajúcich sa CBD (cannabidiolu), ktoré sú momentálne v procese posudzovania na úrovni EÚ.
 

V prípade CBD si zároveň dovoľujeme upozorniť, že táto zložka je opakovane predmetom hlásení Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF - systém, ktorý riadi a organizuje Európska komisia ako formu rýchlej informovanosti členských štátov o oznamovaní priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív, podľa článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín), ako nepovolená zložka nového typu v potravinách, vrátane výživových doplnkov - až 78 oznámení v systéme RASFF v roku 2019 a 68 oznámení v systéme RASFF v roku 2020."

Z legislatívy jasne vyplíva že CBD nie je legálne v potravinách ani v doplnkoch výživy . 

Ako vybrať CBD tablety (CBD tabletky) 
cbd tablety

Ak ste sa aj napriek legislatíve ktorá zakazuje predaj CBD v potravinách a teda aj v podobe CBD tablety rozhodli kúpiť je dobré vedieť rozlíšiť tie kvalitnejšie od tých menej kvalitných . V provom rade by Vás malo zaujímať či ide o Fullspectrum alebo Broadspectrum . Pri fullspectrum CBD tabletách máte k dispozícií celé spektrum kanabinoidov čo znamená že účinok je silnejší a pretrvá dlhšie . Pri Broadspectrum CBD tabletách je účinok slabší nakol'ko sa v zložení nenachádza THC . CBD tablety vyrobené z izolovaného CBD (chemický proces) neobsahujú žiadne stopové množstvo ostatných kanabinoidov ako napríklad CBG, CBN,CBC,THC . Ich účinok je velmi slabý a osobne ich užívanie neodporúčame ani v podobe CBD oleja . Fullspectrum CBD tablety majú jednoznačne najsilnejší účinok z toho dôvodu bude tento CBD produkt najdrahší nakol'ko aj ich výroba je nákladnejšia ako pri Broadspectrum alebo Izolovaného CBD . V našom eshope neposkytujeme predaj produktov ktoré by boli v rozpore s legisltívou SR , preto u nás CBD tablety nenájdete

Zhrnutie : majú CBD tablety vôbec zmysel ?
CBD tablety , CBD tobolky , CBD kapsle či už ako ich pomenujete zmysel určite majú avšak napriek nepriaznivej legislatíve sa oplatí vyhl'adať skôr "legálne " CBD produkty. CBD oleje sú ich rýchlim pôsobením ovel'a efektívnejšie a v mnohých prípadoch aj lacnejšie . Je pravda že chuť CBD oleja nemusí byť pre každého úplne príjemná a z toho dôvodu výrobcovia myslia aj na tieto neduhy . V našej ponuke CBD olejov nájdete aj ochutené oleje od značky Happease ktorá si Vás svojou chuťou zaručene získa . 

zdroj

Späť do obchodu